کیف

Kif Nasser Laghei

این کیف هدیه ناصر لقائی از زندان به همسرش است. او این کیف را در سا ل 1363 در زندان اوین درست کرد و دو سال بعد در فرصتی به بیرون از زندان فرستاد

Advertisements